Algemene Leveringsvoorwaarden Tree P Coffee

 

Gedeponeerd bij KvK onder nummer CRM_1514007 - 23-01-2023

 

 1. Algemeen
  1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij wij ons tot verkoop en/of tot levering en/of tot het verrichten van diensten verplichten. Onze wederpartij bij deze transacties wordt hierna aangeduid als “koper”.
  2. In geval in de aanvaarding van een order door koper verwezen wordt naar algemene voorwaarden van koper, dan komt aan die voorwaarden geen werking toe, zelfs indien daarbij de toepasselijkheid van onze voorwaarden van de hand wordt verwezen

 

 1. Aanbiedingen
  1. Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door ons verstrekte gegevens met betrekking tot afwerking, kleur, kwaliteit etc., zullen slechts bij benadering kunnen gelden.
  2. Bestellingen genoteerd door onze medewerkers binden ons indien wij dit schriftelijk bevestigd hebben.

 

 1. Prijzen
  1. De prijzen zijn netto in euro’s, exclusief B.T.W.
  2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

 

 1. Leveringen en levertijd
  1. Leveringen geschieden uit voorraad, tenzij het bestelde artikel tijdelijk niet voorradig is. Niet voorradige artikelen worden door ons in nota genomen en zo spoedig mogelijk nagezonden. Indien na-leveringen niet zijn toegestaan, dient koper dit bij zijn bestelling te vermelden.
  2. De overeengekomen datum van levering is een streefdatum, wij zullen altijd alles in het werk stellen over te gaan tot de snelst mogelijke levering. Indien die nieuwe datum langer duurt dan 6 weken dan de eerder oorspronkelijke leveringsdatum is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot schadevergoeding kunnen worden gehouden. Wij zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren.
  3. Leveringen zijn in NL Gratis bij een minimum orderbedrag vanaf 150,- (met uitzondering van de eilanden) mits anders overeengekomen.
  4. Wij zijn gerechtigd onze leveringen op te schorten in geval koper zijn betalingen van een eerdere levering in gebreke is, en wel tot het moment dat koper het aan ons verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

 

 1. Aanbiedingen en Offertes
  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wij houden het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien het bestelde product niet meer leverbaar mocht zijn door de toeleverancier zonder dat dit tot schadeplichtigheid van verkoper jegens de klant zal leiden. De in onze prijslijsten en andere documentatie opgenomen gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden verkoper niet.
  2. Alle uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van 14 dagen, prijzen zijn altijd onder voorbehoud van prijsverhogingen die door de leverancier opgelegd worden.

 

 1. Uitvoering overeenkomst door derden
  1. Verkoper is gerechtigd om derden het werk te laten verrichten bij koper

 

 1. Overmacht
  1. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
  2. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van nodige zaken van onze leveranciers en belemmerende overheidsmaatregelen of onverwachte personele bezettingen.

 

 1. Reclamaties
  1. Indien tijdig is gereclameerd met opgaaf van redenen kunnen de goederen in originele verpakking retour gestuurd worden op kosten van de koper of indien anders overeengekomen. – te onze keuze, hetzij voor gratis her levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen zaken verrekenen met de volgende bestelling. Indien er geen leveringen meer plaatsvinden wordt er overgegaan tot creditering.
  2. Uitzondering op punt a zijn de overeengekomen voorwaarden die tussen beide partijen overeengekomen zijn.
  3. Leveringen met gebreke worden door koper/ontvanger duidelijk op vrachtbrief aangetekend met duidelijke omschrijving van het gebrek. Indien bij (af)levering dit niet is gedaan worden niet in behandeling genomen. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat hebben nimmer recht op reclamatie.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Voor gebreken aan door ons geleverde zaken is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het hiervoor onder 8 sub a. t/m c gestelde; voor bedrijfs - of andere schade door koper geleden als gevolg van rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van enig gebrek van ons product zijn wij nimmer - behalve in geval van opzet of grove schuld – aansprakelijk.
  2. Wij zullen jegens onze koper - in de gevallen dat deze, bv. doordat hij zich als producent presenteert, als “producent” in de zin van art. 6: 187 Boek B.W. kan worden beschouwd – nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan mensen of zaken als gevolg van enig gebrek in ons product; het verhaalrecht van koper wordt deswege uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken – die uit hoofde van product aansprakelijkheid daaronder begrepen – die jegens ons mochten worden ingesteld als direct en indirect gevolg van een vordering van derden op ons terzake van schade waarvoor de aansprakelijk jegens koper in deze voorwaarden is uitgesloten.
  4. Elk recht van koper om ons in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen koper ingestelde aanspraken is uitgesloten.

 

 1. Betaling
  1. Tenzij op de factuur anders vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 2,5% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclamaties schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking met betalingsverplichtingen van ons jegens koper uit anderen hoofde is nimmer toegestaan.
  3. Bij nalatigheid in de betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het aan hoofdsom en rente verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 175,- ; deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.
  4. Betalingen van koper worden als volgt gedaan; eerst de verschuldigde kosten, vervolgens van verschuldigde rente en tenslotte van openstaande facturen, te beginnen met die welke het langst uitstaan.
  5. Bij verhuur van automaten worden deze per kwartaal vooraf betaald, facturen worden ieder kwartaal verstuurd.
  6. Technische service contracten (TSC) facturen worden jaarlijks vooruit betaald/verstuurd.
  7. Openstaande facturen van koper mogen niet verrekend worden met openstaande bedragen van verkoper

 

 1. Zekerheid
  1. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door koper van diens verplichtingen, is deze verplichting op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als tekortkoming in de nakoming worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding ten minste gelijk aan het bedrag dat koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
  2. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen betreffende de tegenprestaties voor door ons aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zijn betaald. In geval de koper jegens ons enige verplichting uit overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

 1. Eigendom / Gebruik
  1. De automaat, het verhuurde, is eigendom van verkoper. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde apparaat te vervreemden, in bewaring te geven, weder te verhuren, te verpanden, te bezwaren met persoonlijke- of zakelijke rechten dan wel hierover anderszins te beschikken dan wel om in enigerlei opzicht wijzigingen aan te brengen aan de automaat. Automaat blijft in de staat zoals deze is geleverd.
  2. Verkoper is te allen tijde bevoegd – en de huurder is verplicht om zijn medewerking te verlenen door het verlenen van toegang tot de ruimten waar de aan verkoper in eigendom horende automaat zich bevindt – om deze te revindiceren, terug te nemen en elders op te slaan indien de huurder niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen verband houdende met enige verbintenis tussen hem en verkoper heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de huurder niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen of aan hem surseance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, Indien de toepassing van de WSNP over huurder is uitgesproken of indien huurder enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft of heeft getroffen en/of één of meer van zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.
  3. De huurder is verplicht de automaat overeenkomstig de bestemming te gebruiken en het dagelijks onderhoud zodanig te verrichten, dat de automaat in goede staat blijft verkeren.

 

 1. Storingen
  1. Storingen dienen direct aan verkoper schriftelijk gemeld te worden, kosten komen volledig voor rekening van huurder/koper, mits hier een TSC voor afgesloten is of anders schriftelijk overeengekomen.
  2. De huurder/koper is niet gerechtigd aan de automaat enige reparatie te verrichten of te doen verrichten, hiermee vervallen alle rechten.
  3. De kosten van de reparaties of van het bezoek van de monteur die noodzakelijk zijn ten gevolge van ondeskundig of verkeerd gebruik van de automaat, nalatigheid of verwaarlozing, al of niet opzettelijke beschadiging, verplaatsing of het aanbrengen van nieuwe aansluitingen, wijzigingen van afstellingen komen voor rekening van de huurder/koper volgens de bij verkoper geldende tarieven.

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  1. Three P Coffee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens voor bestellingen, overeenkomsten op te stellen en je als klant op te nemen in ons klantenbestand. Voor elke andere toepassing van jouw gegevens zullen wij je om aanvullende toestemming vragen. Wij zullen je persoonlijke gegevens nimmer verspreiden en aan derden of verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de werkzaamheden die betrekking hebben tussen de verkoper en koper.